سرکارخانم مهندس مریم جوادی بایگی 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

تلفن مستقیم : 05632663380