با توجه به اهمیت توسعه سطح زیر کشت محصولات علوفه ای و  بررسی وضعیت کشت های بهاره جلسه مذکور برگزار گردید و آخرین وضعیت کشت محصولات علوفه ای خصوصا ذرت و تامین نهاده های مورد نیاز و همچنین عملیات داشت غلات مورد بررسی قرار گرفت. 🌾🌾🌾روابط عمومی جهاد, کشاورزی سربیشه