🍀به گزارش روابط, عمومی جهاد, کشاورزی سربیشه :
امروز مدیر محترم جهاد کشاورزی, شهرستان درنشست خبری بااصحاب رسانه اهم برنامه ها وسیاست های پیش روی مدیریت جهاد کشاورزی رادرسال جاری بیان نمود.
محمدرضا زرگری ازایجاد اتاق اصناف کشاورزی در آینده نزدیک درشهرستان خبر داد ،
همچنین وی گفت :فعال سازی ظرفیت مجتمع گلخانه ای سربیشه با اتمام گاز رسانی طی روزهای آتی ،افزایش سطوح گلخانه ها وبویژه ایجاد گلخانه های کوچک مقیاس ازبرنامه های این مدیریت درراستای رونق وافزایش, تولید و اشتغال و بهره وری مصرف آب خواهدبود. وی درادامه ازپیش بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید گندم درسالجاری، وکاهش قیمت کودهای پایه کشاورزی, وخرید تضمینی گندم  درسه مرکز خرید شهرستان خبرداد.
 زرگری گفت: موضوع تنظیم بازارونظارت برقیمت ها، نانوایی ها به صورت روزانه با جدیت رصد می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دراین نشست موضوع توسعه کشت علوفه و برنامه ریزی کشت قراردادی و تامین دستگاه های برداشت علوفه ازدیگر برنامه های,مدیریت درسال,پیش,روبرشمرد .   زرگری درانتها این نوید, را به بهره برداران بخش, کشاورزی شهرستان دادکه : سنددارکردن اراضی کشاورزی جزو اولویت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای کشاورزان است ، همچنین از  ابلاغ ۶ میلیارد تومان خط اعتباری مکانیزاسیون،جهت تهیه ماشین آلات کشاورزی ،ادوات کشاورزی مانند چاپر برداشت علوفه ،چیپر ، کارنده های کشت مستقیم، تسطیح لیزری ماهواره ای خبرداد.
⏰4اردیبهشت
🌾روابط, عمومی جهاد, کشاورزی سربیشه