🍀به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه :بازدید از طرح پرواربندی بره ۲۵۰۰ راسی ،، مزارع گندم و باغات زیتون شرکت ،جلسه با هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت سهامی زراعی خوشاب ،حضور در ضیافت افطار و دیدار صمیمانه با اهالی خونگرم روستاهای مرزی از دیگر برنامه های ایشان بود. همچنین در این دیدار رئیس محترم سازمان در خصوص رفع مشکلات مردم این منطقه مرزی قول مساعدت دادند. : پیگیری احداث جاده دسترسی به مزارع شرکت سهامی زراعی، حذف چاه های کشاورزی مناطق مرزی از طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی،برق رسانی به سه حلقه چاه هنگر و بیشه و تجهیز این چاه ها از دیگر موارد مطروحه بود.

،معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی و معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی دراین سفرریاست سازمان راهمراهی کردند 🌾روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان سربیشه