🍀به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باتوجه به اهمیت مبارزه شیمیایی زمستانه باآفات یبان داشت: ازجمله مزایای این مبارزه درزمستان می توان به این موارد اشاره کرد:  که به علت اينكه درختان باغ، برگ و ميوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه مي بينند.ومقدار سم و محلول سمي كمتري براي پوشش كامل درختان لازم است.ونیزبه علت نبودن برگ و ميوه، سم رساني به تمامي قسمت هاي درخت ممكن و آسان است.مشكل مسموميت محصول توليدي وجود ندارد و يا بسيار كم است جوادی بایگی گفت :با يك سمپاشي زمستانه خوب و دقيق مي توان از چندين سمپاشي بعدي در فصل بهار و تابستان جلوگيري كرد.بسياري از عوامل خسارتزاي مهم با سمپاشي زمستانه كامل يا به ميزان زيادي كنترل مي شوند.آفات مهمي كه با سمپاشي زمستانه كنترل مي شوند مانند كنه ،شپشكها ،شته می باشد وی درانتها گفت : بيماريهاي مهمي مانند آتشك دانه دارها، ، لكه آجري بادام، پوسيدگي موميايي ميوه، لكه غربالي هسته دارها و حتي بسياري از بيماريهاي سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانكرها با سمپاشي زمستانه كنترل مي شوند.
🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه