🍀به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه : ده گردشی باحضورآقای دکترنخعی نماینده محترم مردم سربیشه ونهبندان در مجلس شورای اسلامی وفرماندارشهرستان ومعاونین وبخشدار مرکزی ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان وسایر مسئولین برگزارگردید.
که درجریان این ده گردشی بیشتر مطالبات مردم روستا احداث استخر'و کانال انتقال آب و احیا و مرمت قنوات بود که سوالات ومطالبات بهره برداران بخش کشاورزی این روستاها توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسخ  داده شد. 🕰️زمان:1 دی ماه 🌾🌾🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه