مدیرجهادکشاورزی خبرداد:بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار چاه فلاحی در سطح ۲۹ هکتار واقع  در بخش مرکزی  با اعتبار دولتی 2030 ميليون ريال  شامل خطوط انتقال و شبکه توزیع به منظور افزایش راندمان بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح با صرفه جویی آب به میزان 72500 مترمکعب در سال می باشد. وی گفت آبیاری کم فشار مزایای بسیار زیادی دارد از جمله آن می‌توان به مواردذیل اشاره نمود:
1- کم شدن تبخیر و نشت آب.
2- افزایش طول عمر سیستم از نظر عدم دسترسی راحت به آن و پیشگیری از به وجود آمدن آسیب‌ها و صدمات به سیستم آبیاری کم فشار
3-  مکانیزه بودن سامانه و کم شدن نیروی انسانی موردنیاز
4- استفاده نمودن از سیستم آبیاری کم فشار مکانیزه برای زمین‌های کشاورزی بسیار وسیع و اراضی کوچک
5- افزایش راندمان انتقال و توزیع آب در مزرعه