به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه:  باعنایت به ارزش اقتصادی بالای پنبه وجهت آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان پنبه کار شهرستان سربیشه بااصول کاشت پنبه کارگاه آموزشی باعنوان اصول کاشت پنبه برگزار گردید

 

لازم به ذکراست  در سال زراعی جاری با هدف مقایسه ارقام زودرس و متوسط رس پنبه چهار رقم پنبه خرداد، خورشید، ساجدی و ورامین در سطح یک هکتار در قالب مزرعه مقایسه ارقام در چاه رزمندگان بخش مود شهرستان سربیشه کشت گردید.

 

همچنین به منظور بررسی نقش تغذیه با کود های مختلف بر افزایش عملکرد محصول پنبه نیز در سطح یک هکتار مزرعه الگویی تغذیه با رعایت فرمول کودی بر اساس نتایج آنالیز خاک احداث گردید