🍀مریم جوادی بایگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت:  از  مهمترین اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد را توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در قالب گروه های اعتبار- پس انداز ، ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه های آموزشی ، تجهیز پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیت های درآمدزاوافزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیت های درآمدزا عنوان نمود .   ایشان اظهار داشت اعضا این صندوق ها را زنان روستایی تشکیل می دهند و سرمایه صندوق ها متعلق به زنان عضو است و همچنین اضافه نمود، اعضا هر صندوق به گروه هایی 5 تا 7 نفره تقسیم شده و حداکثر تعداد اعضا در هر صندوق ۵۹ نفر می باشد. وی همچنین گفت :دیگر ویژگی عمده این صندوق ها را ارائه خدمات آموزشی اعم از آموزش عمومی، تخصصی و آموزش برای مدیریت صندوق ها از طرف اداره ترویج و آموزش  ،  پرداخت وام و در اولویت قرار داشتن خانوارهای کم درآمد در هر روستا عنوان نمود .
جوادی بایگی درانتها گفت :تاکنون ٢۱ صندوق درشهرستان افتتاح گردیده است که  درهمین راستا صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی روستای سرزه راه اندازی گردیدکه تعدادصندوق های شهرستان به ٢٢ صندوق رسیده است.امید است این مهم باعث رونق اشتغال وکارآفرینی جامعه زنان در این روستا گردد.