مدیر جهاد کشاورزی سربیشه درخصوص مصرف بهینه آب وروشهای آبیاری گفت: انجام آبیاری متناسب بارشد گیاه که بایستی زمان ومیزان آبیاری رادرنظرگرفت .همچنین توسعه واجرای سیستم های نوین آبیاری تخت فشار وکم فشاردرمنطقه(کم بیاری به معنای مصرف کمترآب به منظور افزایش تولید می باشد).

وی همچنین درخصوص بهبود روشهای آبیاری به گفت: اصلاح روش آبیاری ازطریق مرمت شبکه هاوتوسعه شبکه های انتقال آب بالوله ، پوشش انهاروایجادکانالهای سرپوشیده ،انجام آبیاری به روش تشتکی درباغات وحذف آبیاری غرقابی،بازچرخانی باغات وبازیافت آب درمزرعه وغنی سازی آب آبیاری  ومرمت ولایروبی قنوات جهت افزایش آبدهی وکاهش سطح زیرکشت آبی واعمال روش های فنی افزایش تولیددرواحدسطح ،احداث استخرآب ،ازجمله این موارد می باشد.

جوادی بایگی درخصوص باغات فاقد استخر گفت: بایستی باحداقل امکانات موجود نظیر احداث استخرخاکی باپوشش پلاستیک اقدام به احداث استخرنمایند تادرصورت کاهش حجم آب چاه بتوانند آب ذخیره کنند.

وی همچنین افزود: توسعه کاربرد استفاده ازسوپرجاذب ها واستفاده ازروش آبیاری قطره ای (تیپ) درمحصولاتی مانند ذرت وپسته وچقندر وگوجه فرنگی ،همچنین استفاده ازآب شور برای تولید گندم ،اضافه کردن دورآبیاری ازطریق کاهش فواصل آبیاری درگندم وجودرمناطق سرد ومعتدل وآبیاری یک درمیان ردیف هادر کلزا ،اسافاده ازمالچ زیر درخت، استفاده ازهیدروفیکس درانتقال آب واستفاده ازپوشش پلاستیکی درسطوح مزارع صیفی جات ویکپارچه سازی اراضی وتوسعه کاربرد هیدروفلوم برای آبیاری مزارع به منظور صرفه جویی درمصرف آب، ازجمله موارد وراهکارها درجهت صرفه جویی آب درشرایط خشکسالی می باشد.

وی درانتها به باغداران نوصیه نمود :ازهم اکنون درهردوره آبیاری یک روز آبیرای راباتاخیر انجام دهندتادراوج بحران ریشه درختان به کم آبی ودورطولانی آبیاری عادت کرده ودرباغات بزرگ باتوجه به میزان آب دردسترس مقداری از سطح باغ(درختان مسن ،کم بازده وبیمار ) حذف وآب دردسترس رابه درختان جوان تخصیص دهند.