مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت  : هر ساله با افزایش سطح خشکسالی، جمعیت و خسارت آفات چوبخوار به ویژه در روستاهای بخش مود و مرکزی شهرستان سربیشه در حال گسترش می باشد.مهم ترین آفات چوبخوار شهرستان سربیشه به ترتیب اهمیت: سوسک چوبخوار شاخک بلند سارتا، سوسک سرشاخه خوار رزاسه، سوسک کاپنودیس، پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)، زنبور سرشاخه خوار زرشک می باشد.

جوادی بایگی درادامه گفت : آفات چوبخوار جزو آفات درجه دوم محسوب می شوند. زمانیکه درختان در اثر یک عامل اولیه (تنش های محیطی مانند خشکسالی، تغذیه نامناسب، بیماری و سایر آفات دیگر) ضعیف می شوند مستعد خسارت آفات چوبخوار خواهند بود.

وی گفت :زمان ظهور سوسک چوبخوار  در اواسط ارديبهشت می باشد. طول دوره ظهور تدريجي حشرات كامل سارتا در مناطق تحت نظارت از ارديبهشت ماه تا مهر ماه تعيين شد. لذا با این روند نمی توان سمپاشی علیه این آفت انجام داد و عمدتا درختان هسته داری که با تنش خشکسالی یا آلوده به بیماری شانکر بوده و ضعیف شده باشند مورد حمله این آفت قرار می گیرند.

مریم جوادی بایگی ادامه داد: حشرات کامل پروانه چوبخوار پسته  در شهرستان سربیشه از اواسط فروردین در باغ هاي پسته ظاهر می شوند.مطابق گزارشات تله های فرمونی در این شهرستان اوج پرواز این آفت  از 10 فروردين تا  25 فروردین  تعیین شد. روزهاي پس از روزهاي بادي و باراني جمعيت اين پروانه ها زياداست. زمان سمپاشي جهت کنترل اين آفت ٣ روز بعد از اولين افزايش ناگهاني جمعيت پروانه تعيين مي گردد.زنبور سرشاخه خوار زرشک هم از اوایل اردیبهشت ماه ظاهر می شود. این زنبور با تخم­ریزی در محل جوانه­ها و نفوذ لاروهای جوان از این محل بداخل بافت نرم سرشاخه ها می تواند باعث خشکاندن سرشاخه ها شود.

 

 وی درانتها درخصوص کنترل جمعیت و خسارت آفات چوبخوار گفت : تغذیه مناسب درختان با کودهای پتاسه (این کود موجب تنومند شدن شاخه ها و با افزایش شیره گیاهی موجب خفه شدن لاروهای چوبخوار می شودوانجام عملیات هرس علیه آفات چوبخوار قطع و جمع آوری یا سوزاندن درختان خشکیده و آلوده ،جمع آوری حشرات چوبخوار و سوزاندن آنها وتوصیه به کشت گیاهان تله ( سیر و پیاز) برای جلب و جمع آوری سوسک سرشاخه خوار رزاسه به باغداران وهمچنین نصب تله های فرموني با هدف پیش آگاهی برای پروانه فری و پروانه زنبور مانند،ازاهم روش های کنترل جمعیت وخسارت آفت چوبخوارمی باشد.

لازم به ذکراست:با توجه به سطح گسترده خسارت چوبخواردرحدود 800 هکتاردرشهرستان سربیشه می باشد، عمليات هرس بسيار مشكل و نيازمند نيروي انساني ماهر و پر هزينه براي باغداران مي باشد لذا نیازمند کمک دولت می باشد.

روابط عمومی جهادکشاورزی سربیشه