مدیر جهاد کشاورزی سربیشه بیان داشت : استفاده از عملیات بهزراعی درباغات به منظور کاهش سطح تبخیر درباغات باتوجه به کمبود بارش ها وخشکسالی های پیش رو بسیار ضروری می نماید که شامل هرس، حذف سرشاخه های خشکیده ، کنترل به موقع علف هرز،استفاده ازمالچ،استفاده از پوشش های سفید کننده برای تنظیم یاکاهش نور دریافتی ،استفاده ازچسب پیوند هایی که حاوی قارچ کش بوده ومحافظ سلولها بافتهای انواع درختان می باشند.

 

جوادی بایگی درادامه درخصوص هرس درختان  گفت: هرس سبز درفصل گرم سال(تیر-مرداد) کوتاه کردن شاخه های طویل به منظور کاهش سطح سبز درخت ونیز هرس خواب (خشک) حذف شاخه های آلوده ومزاحم واضافی به صورتی که حذف کامل شاخه انجام گرددتاموجب تحریک ورشد جوانه های خفته نگردد. همچنین دربحث هرس درختان جهت مقابله باتبخیر می توان به قطع بازوهای خشک از20 سانتی متری زیر محل اسیب ونیزهرس شدید باغات دیم دراوایل تابستان وتنک میوه اشاره نمود.

 

وی همچنین درخصوص اعمال مدیریت صحیح باغات درمبحث کاهش تبخیر گفت:کف بردن درختان باغ از 10سانتی متر زیرخاک وپوشاندن سطح تنه قطع شده بامواد ضدعفونی ،اجازه رشد به کلیه پاجوش های درسال اول وحذف 50 درصد پاجوش هادرسال دوم ونیزانتخاب پاجوش درسال سوم ترجیها دورترازتنه اصلی،حذف درختان خشک،اصلاح باغ باجایگزینی رقم مناسب وعمیق کاری درباغات واستفاده ازموادضدتعریق،محلول پاشی بااوره وانتخاب ارقام متحمل به خشکی ازجمله مواردی است که باعث کاهش ازدست رفتن آب وتبخیر می شود.

وی درانتها گفت:درخصوص روشهای کاهش تبخیر درباغات همچنین می توان به مدیریت آبیاری  اشاره نمود که ازجمله این موارد: توصیه می شود آبیاری یک روز ازهم اکنون باتاخیرانجام شو تادراوج بحران ،ریشه به کم ابی ودوره طولانی آبیاری عادت کرده ونیز بیل زنی پای درختان وانجام سله شکنی وباسازی باغات موجود اشاره نمود.