به گزارش روابط عمومی مدیریت : با توجه به شروع توزیع تخم نوغان در اداره توسعه نوغانداری استان خراسان رضوی، متقاضیان نوغانداری می توانند تخم نوغان مورد نیاز خود را مستقیما از اداره مذکور واقع در شهرستان تربت حیدریه (جناب مهندس نصیری، شماره تماس٠٩١۵٣٣١٠۵٣٨ (و یا هماهنگی با مهندس شاهی به شماره تماس ٠٩١۵١٦٦٩٤١٠ تهیه نمایند