🍀 پنجمین جلسه‌ای کمیته فنی تولیدات گیاهی درسال زراعی.  ۱۴۰۰_ ۱٣٩٩ ;باحضور مدیرجهادکشاورزی شهرستان وسایراعضا برگزارگردید.
🍀 درابتدامدیر جهاد کشاورزی شهرستان در جلسه با توجه به شرایط خشکسالی و نیاز به نهاده های دامی در خصوص کشت علوفه های دامی از قبیل چغندر علوفه ای و سورگوم و ذرت و همچنین بسته بندی ذرت جهت استفاده دامداران تاکید نمود.
و همچنین تاکید نمود دستوالعمل های لازم در خصوص تغذیه برای مزارع به کشاورزان ابلاغ گرددکه با توجه به گرد و غبار و خشکسالی موجود  کاهش عملکرد محصولات به حداقل برسد.
.   دراین جلسه همچنین گزارشی از وضعیت پایش ودیده بانی ملخ و گزارش شبکه مراقبت در خصوص آفات سن و شته ارائه گردید . درانتهای جلسه آخرین وضعیت طرح های حوزه باغبانی اعم از گلخانه ; باغات شیبداروگیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت