🍀☘️🍀مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت : شته روسی گندم آفت جو، چاودار، سورگوم و چاودار می‌باشد و می‌تواند ناقل ویروس کوتوله جو زرد، ویروس موزاییک برم و ویروس موزاییک نواری جو باشد.شته روسی گندم به آب‌وهوای سرد مقاوم است و قادر به زنده ماندن در دماهای پایین هوا می‌باشد. این شته در سال های کم باران، جمعیت آن زیادتر و حالت طغیانی پیدا می کند. وی گفت :این آفت از  شیره برگ‌ و ساقه ها تغذیه می‌کند و سمی را به بافت گیاه نیز تزریق می‌کند. سم باعث می‌شود که برگ پیچ‌خورده و به شکل رگه‌های سفید، بنفش یا زرد ایجاد شود. گیاهان به‌شدت ضعیف و عملکرد آن پایین می آید.
جوادی بایگی درادامه گفت :مصرف کودهای فسفات و پتاسیم به‌عنوان یک القاکننده مقاومت در گیاه گندم علیه این آفت است. برعکس مصرف بی رویه کودهای ازته باعث افزایش جمعیت آن می شود. با توجه به عادات تغذیه‌ای شته روسی گندم و پنهان شدن آن در غلاف، استفاده از پوشش کامل حشره‌کش سیستمیک ضروری است. لذا مشورت با کارشناس گیاهپزشکی برای کنترل تراکم و خسارت آفت بسیار ضروری است 🌾🌾🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه