مدیر جهاد کشاورزی سربیشه ، گفت: باغدارانی که قصد احداث، اصلاح و احیای باغ های خود را دارند نهال های مورد نیاز خود را از نهالستان های مورد تائید کارشناسان حفظ نباتات ،که دارای شناسه و لیبل هستند تهیه کنند.

مریم جوادی بایگی گفت  به کشاورزان توصیه می شود تا نهال مورد نیاز خود را ازطریق نهالستان های مورد تایید جهاد کشاورزی تهیه کنند..

وی تصریح کرد: کشاورزان به منظور جلوگیری از بروز خسارت، از خرید نهال هائی که به صورت غیر مجاز در منطقه و در بازارچه های محلی توزیع می شود خودداری کنند .وارد كنندگان نهال آلوده به منطقه به مراجع قضائي معرفي مي شوند. 

وی بيان اينکه نهالهاي بدون شناسنامه ، آينده باغها را از لحاظ اقتصادي به خطر مي اندازد گفت : نهال سالم و مرغوب زير بناي توسعه باغ و اصلي ترين نهاده در احداث باغ مي باشد و نهال بدون شناسه و بدون گواهي سلامت بدليل اينكه هيچگونه تضميني در اصالت و سلامت آن وجود ندارد علاوه بر باغهاي جديدالاحداث ، آينده باغهاي موجود را به لحاظ توليد اقتصادي به خطر مي اندازد و چه بسا با ورود نهال هاي آلوده خسارت جبران ناپذيري به بخش كشاورزي منطقه وارد شود.

وی گفت : محل پيوند اگر حداقل 20 و حداكثر 40 سانتي متر از سطح خاك بوده و ارتفاع نهال حداقل 80 سانتي متر و هرس اوليه در نهالستان تا ارتفاع 50 سانتي متر از سطح خاك ، شاخه نداشته باشد از ديگر مشخصات نهال استاندارد مي باشد.

وی درانتها گفت: بازدید ازنهال های ورودی به شهرستان به طور مستمر توسط کارشناسان این مدیریت انجام می گردد.