مدیرجهادکشاورزی بیان داشت: باتوجه به ابهامات وسوالاتی که کشاورزان محترم درخصوص ساخت بارگاه بهداشتی زرشک وخانه کارگری وهمچنین درمورددیوارهای قدیمی باغات دارند ، درخصوص احداث بارگاه بهداشتی مواردذیل الزام می باشد:

1-ارائه سند مالکیت یاآراء قطعیت یافته ازحاکم قضایی 2-اخذجواز تاسیس از سازمان نظام مهندسی  3-تهیه نقشه کروکی محل احداث بارگاه زرشک  4- درخواست مجوز تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی 5- ارسال پرونده به فرمانداری جهت طرح درکارگروه وارائه مصوبه 6- انجام استعلامات وتکمیل پرونده توسط اموراراضی شهرستان .

مریم جوادی بایگی همچنین درخصوص مدارک والزامات درخصوص احداث خانه کارگری گفت: 1- ارائه سندمالکیت یاآراء قطعیت یافته ازحاکم قضایی 2-درخواست متقاضی وتهیه نقشه وتایید اداره تولیدات گیاهی درخصوص باغ بودن ملک وداشتن حداقل 1500 مترمربع زمین لازم می باشد.

وی درادامه گفت :برای احداث خانه کارگری پس ازتکمیل پرونده وارسال به کمسیون درصورت موافقت مجوز صادرخواهد گردید.

جوادی بایگی گفت:لازم به توضیح است درخصوص باغاتی که دارای دیوارقدیمی می باشد،توسط اموراراضی بازدید به عمل می آیدودرصورت صحت ادعای متقاضی ،نظرکارشناس رسمی دادگستری جهت قدمت بنا اخذوپس ازتاییدمدیریت پرونده به استان ارسال می گردد.

روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه