📢برگزاری جلسات ستاد گیاهپزشکی شهرستان سربیشه با موضوعیت آمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی:
 🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی سربیشه: در ابتدای جلسه خانم مهندس جوادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان گزارش اقدامات انجام شده شهرستان را در خصوص مبارزه با این آفت ارائه دادند و ضمن تشکر از همکاری تمام دستگاه های اجرایی شهرستان در خصوص مبارزه با ملخ صحرایی خواستار تداوم همکاری در این خصوص شدند . و در ادامه خانم مهندس امینی نسب معاون محترم مدیریت حفظ نباتات  گزارشی را از اقدامات صورت گرفته و وضعیت آمادگی استان  در خصوص مبارزه با ملخ صحرایی بیان نمودند.
 و همچنین دراین  جلسه : آقای مهندس محمدی فرماندار محترم شهرستان خواستار مساعدت و همکاری تمام دستگاه های اجرایی شهرستان در امر مبارزه با ملخ صحرایی شدند.
 و در پایان با اهداء لوح تقدیر از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان که با جهاد کشاورزی شهرستان همکاری داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.
🕰: ۱۴ اسفندماه
🌾روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه🌾