🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه: مدیر جهادکشاورزی سربیشه امروز  سرزده از شرکت تعاونی عشایری  استقلال و شرکت کرک آوران که عامل توزیع نهاده های دامی از جمله سبوس برای دامداران روستایی وعشایری شهرستان می باشند; بازدید بعمل آوردند.
که در این بازدید مدیر جهادکشاورزی شهرستان  صحبت ها ودرد دل های دامدران شهرستان رااز نزدیک شنیدند .
درادامه این بازدید مدیر جهادکشاورزی شهرستان بامدیران عامل تعاونی های کرک آوران واستقلال سربیشه دیدار نمودند
ودر این جلسه تذکرات لازم درخصوص نحوه توزیع به طوری که پروتکل های بهداشتی رعایت شود و برنامه زمان بندی تعیین گردد تا از اجتماع عشایر و دامدا ران جلوگیری به عمل آید.
و همچنین در این راستا مقرر شد انبار شرکت تعاونی کرک آوران جهت توزیع سبوس جابجا گردد تا از ازدحام در شهر و عدم رعایت فاصله مورد نیاز جلوگیری گردد.
 درانتها مقرر شد شرکت تعاونی عشایر نسبت به توزیع نهاده ها بر اساس موجودی اقدامات لازم را انجام دهد.
🌾روابط عمومی جهادکشاورزی سربیش سربیشه