🔈🔈🔈 قابل توجه بهره برداران محترم کشاورزی شهرستان سربیشه:
🍀 به اطلاع می رساند باعنایت به ماده 2 قانون اصلاح مبارزه باموادمخدر درخصوص ممنوعیت کشت شاهدانه ; لازم به ذکر است درصورت عدم رعایت موضوع کشت شاهدانه ; مراجع ذیصلاح قانونی مداخله وضمن ازبین بردن مزرعه شاهدانه; برخورد قانونی بامتخلفین صورت خواهد گرفت.
🌾🌾🌾روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه🌾🌾🌾