به گزارش روابط عمومی مدیریت سربیشه: مدیرجهادکشاورزی سربیشه گفت:کشت منداب باعدف تامین کودسبزوتغذیه اراضی کشاورزی دربیش ازصدهکتارازاراضی کشاورزی سربیشه آغازگریده است.

وی بابیان اینکه این ریز دانه باهدف اصلاح خاک درپاییز بعنوان کودسبز کشت میشوئ،افزود:پس ازگلدهی 15 درصدمزرعه به منظورافزایش ماده آلی خاک برگردانده میشود.

مدیرجهادکشاورزی سربیشه اظعارکرد:باعنایت به تاثیر مستقیم کشت این محصول بعدی انتظارمی رودکشاورزان همانند سال پیش استقبال گسترده ازاین کشت انجام دهند.

جوادی بایگی بابیان اینکه امسال بذرمنداب رایگان بین کشاورزان توزیع می گردد.گفت :متقاضیان باید برای دریافت بذربه منظور کشتدرسال زراعی جاری به مدیریت شهرستان یامراکز مراجعه نمایند.

جوادی بایگی ادامه داد:منداب باداشتن ریشه های عمیق وگسترده باعث ایجاد منافذ درخاک واصلاح فیزیکی میشود.

وی حاصلحیزشدن ازطریق افزایش ماده آلی خاک وجلوگیری ازشستشوی مواد غذایی وکاهش شوری وافزایش عملکردتولیدمحصول راوافزایش نفوذ پذیری وظرفیت نگهداری آب ورافزایش راندمان آب راازویژگی های کشت منداب برشمرد.