به گزارش روابط عمومی مدیریت :مریم جوادی بایگی خبر داد:قنات اکبر آباد روستای کلاته بالا  بخش درح  به طول 470 کول گذاری سرگشاء و45 متر طوقه چینی 45 متر کانال بتنی  با اعتبار دولتی 3997 میلیون ریال  از سه سرفصل اعتباری(مدیریت بحران وملی  با مشارکت کمیته امداد امام ره )تامین اعتباروکار درحال  اجراء می باشد  ودبی آب از.0 لیتر برثانیه به2 لیتر افزایش یافته است