به گزارش روابط عمومی مدیریت : مریم جوادی بایگی درخصوصمبارزه باآفت چوبخوار بیان داشت:مهمترین آفات چوبخوار درختان میوه  ، سوسک سرشاخه خوار رزاسه، سوسک چوبخوار سارتا و سوسک های طوقه و ریشه خوار هستند. این آفات در نتیجه ضعف درختان و عدم رعایت مسائل به زراعی در سطح استان  گسترش یافته است. مدیریت تلفیقی  به عنوان گامی در جهت کاهش جمعیت و خسارت چوبخوارها لازم است . در سیستم مدیریت تلفیقی از تمام روش های مبارزه به طور هماهنگ و  مؤثر استفاده می شود . استفاده از آبیاری  مناسب، تقویت درختان ، هرس گیاه ، کاشت گیاهان جلب کننده  سوسک های چوبخوار مانند سیر و پیاز  و روش آخر  استفاده از خمیر سمی یا سمپاشی با نظر کارشناس حفظ نباتات  یا مسوول کلینیک می باشد.

وی درادامه درخصوص ردیابی کانون های سن دراین فصل گفت:سن گندم مهم ترین عامل خسارت زای گندم و جو است. بعد از برداشت محصول این سن  از مزارع به مراتع و دامنه کوهها مهاجرت می کند و در زیر بوته های گون تاغ درمنه و در لایه سطحی خاک های غنی در مسیر رودها پاییز و زمستان را می گذراند، به طوری که گاهی صدها سن زیر بوته دیده می شود لذا لازم است کشاورزان این مناطق را رصد و به کارشناسان حفظ نباتات اطلاع دهند .کنترل سن گندم در یک هکتار مکان زمستانگذران معادل دهها هکتار مبارزه در مزرعه است .