به گزارش روابط عمومی مدیریت: مریم جوادی بایگی درخصوص مصرف کودها وترکیبات جایگزین کودهای فسفات وپتاس  باتوجه به کاهش مصرف آن درپی گرانی قیمت آن ،خواستاررعایت نکات زیر توسط کشاورزان جهت جلوگیری ازافت عملکرد شد:

تأکید ویژه بر مصرف کودها و ترکیبات بذرمال ریزمغذی و زیستی، جهت تضمین سبز یکنواخت و مطلوب مزارع، صرفه‌جویی در مصرف بذر و استقرار بهتر گیاهچه در خاک.

 

مصرف ترکیبات فسفاته قابل حل در آب به عنوان جایگزین نسبی و حداقلی کودهای فسفات شیمیایی نظیر دی‌آمونیوم فسفات مایع و سایر کودهای با درصد فسفر بالا، به صورت محلولپاشی یا کودآبیاری به ویژه در مراحل حساس رشد که نیاز به عنصر فسفات بالا است و کمبود آن رشد و نمو گیاه را شدیداً مختل نموده و بر عملکرد نهایی محصول تأثیرگذار است. (مطابق برنامه کودی مزارع، ارسالی طی دستورالعمل‌های فنی کاشت محصولات)

 

مصرف ترکیبات سولفات پتاسیم صد درصد قابل حل در آب به عنوان جایگزین نسبی و حداقلی کود پتاسه شیمیایی، نظیر سولوپتاس، پتاس مایع و سایر کودهای با درصد بالای پتاس، به روش محلولپاشی یا کودآبیاری به ویژه در مراحل حساس رشد گیاه و قبل از بروز تنش‌های محیطی، جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های زنده و غیرزنده، افزایش کمیت و کیفیت محصول تولیدی. (مطابق برنامه کودی مزارع، ارسالی طی دستورالعمل‌های فنی کاشت محصولات)

 

نکته: کودهای مصرفی الزاماً بایستی از فروشندگی‌های مجاز و ترکیبات معتبر مورد تأیید مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دارای شماره ثبت مواد کودی و آزمون شده توسط کارشناسان فنی شهرستان، تهیه گردد.