به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه : مریم جوادی بایگی  گفت :مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در سال 99 از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری (ملی) تاکنون 1045.37 هکتار از اراضی زراعی و باغی را تحت پوشش سیست مهای نوین آبیاری قرارداده که از مساحت مذکور مقدار 1004.07 هکتار طرح آبیاری کم فشار و 41.3 هکتار آبیاری تحت فشار اجراء شده است.

وی درادامه گفت :اعتبار دولتی بلاعوض تخصیصی به طرح های مذکور مبلغ 77131.6 میلیون ریال بوده که با اجرای طرح های فوق مقدار 2,700,000 میلیون مترمکعب آب در آبخواه های شهرستان ذخیره سازی شده است. شایان ذکر است سطح اجرایی سیستم های نوین آبیاری نسبت به سال گذشته 185% و اعتبار دولتی تخصیص به طرح ها 172% افزایش داشته است