جناب آقای مهندس محمد رضا زرگری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

تلفن مستقیم : 05632663380