به گزارش روابط عمومی:جلسه با قرائت کلام ا... مجید راس ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.درابتدای جلسه خانم مهندس عبداللهی مقدم رئیس اداره ترویج شهرستان مصوبات جلسه قبل را قرائت نمودندکه مصوبات شماره2،5،7،8 (ارائه برنامه آموزشی مراکز درح و دشت به ترویج ، آماردرختان خشکیده و جویهای خاکی ، اطلاع رسانی در خصوص گلخانه های کوچک مقیاس و توسعه گیاهان دارویی وجلسه آموزشی توسعه گیاهان دارویی ویژه مروجین)اجرایی شده و در خصوص سایر مصوبات که هنوز کامل اجرایی نشده بود توضیحاتی توسط مدیریت محترم شهرستان وکارشناسان موضوعی و مروجین ارائه گردید.همچنین درادامه کارشناسان موضوعی زراعت و باغبانی گزارشی از میزان ثبت اطلاعات زراعی و باغی و توصیه هایی در این خصوص به کلیه مروجین ارائه نمودند.سپس با نظر مدیر محترم تمامی مروجین گزارشی از فعالیتهای انجام شده در پهنه خود در حد 5 دقیقه ارائه نمودند.در پایان جلسه سرکارخانم مهندس جوادی مدیر محترم شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مروجین در راستای اجرایی نمودن سیاستهای وزارت خانه در سطوح پهنه های مورد عمل توضیحاتی در خصوص ارائه پیشنهادات موثر و قابل اجرا توسط کلیه مروجین در پهنه های خودشان ارائه نمودند.