به گزارش روابط عمومی مدیریت :جلسه شورای عمومی مدیریت باحضور معاونت محترم مدیریت وتوسعه منابع سازمان ومسئول محترم آموزش عقیدتی سازمان ورییس ادراه امور ایثارگران سازمان ورییس امور اداری سازمان درمحل نمازخانه مدیریت برگزارگردید که دراین جلسه همکاران به طرح سوالات ومسائل خود پرداختند .