به گزارش روابط عمومی:جلسه استمهال وامهای خسارت دیدگان بخش کشاورزی  برگزارگردیدکه دراین جلسه مقررشد کشاورزان خسارت دیده جهت دستورالعمل اجرایی بند(خ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور مبتنی بربخشودگی سود، کارمزد وجریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده

ازحوادث غیر مترقبه وامهال اصل وام آنان به مدت 3 سال باتایید جهاد کشاورزی وفرمانداری به بانک مراجعه وتسهیلات خودراامهال نمایند.