زادگاه بز سانن، روستای سانن در کشور سوئیس می باشد.  بزرگترین نژاد در میان تمام نژادهای شیرده در جهان می باشند. بیشترین میزان تولید شیر را داشته، دوره شیردهی 290 تا 305 روز و متوسط تولید شیر روزانه بین 3-8 لیتر می باشد.  امروزه بزهای سانن بیشتر از سایر نژادهای شیری در جهان مطرح می باشد.مزیت  اصلی بز سانن این است که نگه داری و مدیریت آنها بسیارآسان می باشد.  بزهای سانن نسبت به بزهای دیگر زودتر به سن بلوغ رسیده و در صورت مدیریت مناسب دو بار زایش در سال خواهند داشت. درصد دوقلوزائی نیز در این دام بالا می باشد. طی بازدید انجام شده اطلاعاتی در مورد خصوصیات و نحوه پرورش بز سانن در زمینه های مختلف (تولید شیر ، اصلاح نژاد ،دورگ گیری ،جفت گیری ، زایمان ، فراوری محصولات و...) به دامداران عزیز ارائه شد  که با استقبال فراوان دامداران و تشویق آنها به خرید و پرورش بز سانن انجامید .