افتتاح طرح ها به مناسبت هفته دولت

افتتاح طرح احیاء ومرمت قنات روستای چشمه رچ مود به نمایندگی ازبیست طرح اجرایی مدیریت بااعتبار دولتی بلاعوض به مبلغ  520412500 ریال وحضور بخشدار ومسئولین شهر مو  د- پنج شنبه هفتم شهریور

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار درسطح 22 هکتار باحضور فرماندار ومعاونت فرماندار شهرستان ومدیر آب وخاک استان ومعاونت طرح وبرنامه سازمان – چهارشنبه ششم شهریورماه – دشت درح – چاه قاسمی

افتتاح طرح گاوداری   شیری 20 راسی درمجتمع گلخانه ای مود باحضور فرماندار ومسئولین شهرستانی بااعتبار دولتی 3880 میلیون ریال واشتغال پایدار 5 نفر درچهارمین روز هفته دولت

برگزاری جلسه میز خدمت درمحل مهدیه شهر مرزی درح  وپاسخگویی مدیر جهاد کشاورزی سربیشه به مشکلات کشاورزان وحضور مهندس غلامی ومهندس فرجامی درمیز خدمت درح- ششم شهریور

فضا سازی اداره به مناسبت هفته دولت