باتوجه به قانون الزام پلاک گزاری کلیه تراکتورهای کشاورزی (بدون شرط سنی) باهدف ساماندهی وهویت بخشی ( ایجاد سند مالکیتی برای هرتراکتور) لطفا کلیه مالکینی که تاکنون اقدام به پلاک گزاری نکرده اند جهت انجام اقدامات لازم به مدیریت مدیریت شهرستان شهرستان ومراکز مراجعه نمایید.

دراین حصوص موارد ذیل لازم است:

1- حذف شرط سنی حداکثر 25 سال (یعنی تمامی تراکتورهاباید پلاک شوند.)

2- اعطای بخشودگی جریمه نداشتن سابقه بیمه ماشین های کشاورزی تا 15 مهرماه 98

3-تعدیل افزایش نرخ بیمه شخص ثالث درسال 98

4- عدم تحویل سوخت به تراکتورخای فاقد پلاک