وجود یک دستگاه ریزدانه کارمعمولی باقیمت قبل یعنی حدودا 29 میلیون ریال باپرداخت 7 میلیون یارانه دولت و22 میلیون سهم کشاورز... دستگاه ریزدانه کار کشت مستقیم بارنج قیمتی 32 تا 42 میلیون تومان( پرداخت 7 میلیون یارانه دولت ومابقی تسهیلات 4 درصد)

برای کسب اطلاعات به واحد مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه فرمایید.